Xem bài viết : Sốt xình xịch việc thiếu niên 2002 hứa “lo tương lai” cho cô gái 1993