Xem bài viết : Rò rỉ thiết kế và bản thảo Iphone 7s, 7s Plus và Iphone 8