Xem bài viết : ‘Quốc gia’ này nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền, người dân đành phải bán tiền kiếm sống